•  ORGANIZACJA EGZAMINÓW MATURALNYCH 2021 !!! 

  LX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  im. Wojciecha Górskiego

  Prosimy o zapoznanie się z procedurą i planem wejścia do szkoły.

   

   POZIOM  PODSTAWOWY 

   JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/J.ANGIELSKI 
  KLASA 3LA   -  GODZINA 8.15 ( Wejście do szkoły główne górne )
  KLASA 3LB   -  GODZINA 8.15 ( Wejście do szkoły od bloku sportowego)
  KLASA 3LC   -  GODZINA 8.30 ( Wejście do szkoły główne górne )
  ABSOLWENCI - GODZINA 8.30 ( Wejście do szkoły od bloku sportowego)

   Wytyczne dotyczące organizacji egzaminu w warunkach zagrożenia: 

  1. Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce - będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu. Należy zakrywać usta i nos w każdej sytuacji kontaktu z osobą nadzorującą oraz podczas wyjścia do toalety i po zakończeniu pracy z arkuszem;

  2. Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy -smartfonu, maskotek...

  3. Na egzamin należy przynieść:
  własne przybory piśmienne (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
  własny słownik w przypadku cudzoziemców;
  butelkę wody;

  4. Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

  5. Przed skorzystaniem ze wspólnego słownika, należy zdezynfekować ręce przygotowanym do tego celu środkiem dezynfekującym;

  •  KALENDARZ MaturZYSTY 

    

    

    

   L.P.

   Czynność

   Termin

   Osoba odpowie­dzialna

     1

   Zapoznanie uczniów  procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego

   do 23. 09. 2020

    

   przewodniczący SZE

   (dyrektor szkoły)

     2

   Spotkania informacyjne z uczniami klas maturalnych (m.in. przekazanie informacji  o składaniu wniosków o zdawaniu egzaminu maturalnego w szczególnych warunkach)

   wrzesień 2020     styczeń 2021

   oraz zgodnie z potrzebami

   dyrektor szkoły

     3

   Wychowawcy informują uczniów o procedurach ma­turalnych na lekcjach wychowawczych

   do 30.09.2020    
   oraz na bieżąco.

   (dyrektor szkoły)

   wychowawcy

     4

   Wychowawcy informują rodziców o procedurach ma­turalnych          
   na zebraniach.

   do 30.09.20

   wychowawcy

     5

   Udostępnienie materiałów informacyjnych na temat matury,  u wychowawców, na szkolnej stronie internetowej, w gablocie  na korytarzu w widocznym miejscu.

   do 30.09.20
   oraz w miarę pozyskiwania nowych  infor­macji

   wychowawcy

   wicedyrektor szkoły

     6

   Nauczyciele przedmiotów informują o wymaganiach egzaminacyjnych, na bieżąco udzie­lają wyjaśnień.

   do 30.10.20

   nauczyciele przed­miotów maturalnych

     7

   Dyrektor szkoły szkoli radę pedagogiczną na temat procedur egzaminu maturalnego oraz stosowania wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania  i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosen­nej 2021 w Zespole Szkół nr 49

   do 20.12.20
   oraz zgodnie
   z potrzebami

   przewodniczący SZE    (dyrektor szkoły)

     8

   Składanie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego  (dyrektorowi szkoły) pisemnej deklaracji dotyczącej wyboru:               

   -j. polskiego,   
   - wyboru języka obcego nowożytnego, 

   - matematyki, 
   oraz przedmiotów zdawanych dodatkowo,  
   - środowiska komputerowego, 
   - programów użytko­wych oraz języka programowania wybranych    
   z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, w przy­padku wyboru informatyki jako przedmiotu do­datkowego.      -absolwent może deklaracji wstępnej nie składać

   do 30.09.20

    

   przewodniczący SZE   
   (dyrektor szkoły)

   wicedyrektor szkoły

     9

   Próbne egzaminy maturalne

   19-22 stycznia 2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     10

   Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egza­minu, ogłoszonego przez dyrektora CKE

   wrzesień 2020

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     12

   Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz opinii poradni psychologiczno-pedago­gicznych (wraz wnioskiem zdającego
   o zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach 
   i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta)

   do 07.02.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     13

   Przesłanie do OKE w formie elektronicznej informacji   i danych zdających egzamin maturalny zebranych na podstawie deklaracji

   do 15.02.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     14

   Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

   do 04.03.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     15

   Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyj­nych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu

   do 04.03.21

   przewodniczący SZE     (dyrektor szkoły)

     16

   Ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go do OKE

   do 04.03.21

   przewodniczący SZE 
   dyrektor szkoły)

     17

   Przekazanie uczniom treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy,  z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczegól­nych przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania
   z tych pomocy .

   do 04.03.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     18

   Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egza­minu pisemnego

   do 04.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     21

   Przekazanie zdającym instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie  ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi

   do 24.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     22

   Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku  nie zgłoszenia się
   na egzamin lub egzaminy z przyczyn losowych
   lub zdrowotnych

   do 24.04.21

   wicedyrektor szkoły

     23

   Przekazanie zdającym informacji o terminie ogłoszenia wyników egzaminów  i odbioru świadectw

   do 24.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     24

   Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej

   do 24.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     25

   Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących   z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej

   do 24.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     26

   Zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły

   do 24.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     28

   Odbiór i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminów

   do 30.04.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     29

   Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części pisemnej i ustnej egzaminu zgodnie z zasadami opisanymi w procedurze przebiegu egzaminu

   do 30.04.21

   wicedyrektor szkoły

     30

   Odbiór zaświadczeń od laureatów egzaminów finalistów olimpiad oraz stwierdzenie ich uprawnień do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu

   do 30.04.21

   wicedyrektor szkoły

     31

   Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
   z języka polskiego zgodnie ze szkolnym harmonogramem

   od 07.05.21
   do
   20.05.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     32

   Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych
   z języków obcych zgodnie ze szkolnym harmonogramem

   od 04.05.2
   do
   20.05.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     33

   Przeprowadzenie pisemnych egzaminów maturalnych  
   i nadzorowanie ich przebiegu

   od 04.05.21
   do
   19.05.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     34

   Zakończenie egzaminów maturalnych

   19.05.2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     35

   Przekazanie prac zdających i dokumentacji egzaminacyjnej do OKE, zgodnie z instrukcją właściwej OKE

   od 04.05.21
   do
   19.05.21

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     36

   Ogłoszenie wyników i przekazanie świadectw dojrzałości 
   i aneksów do szkół oraz wydanie ich absolwentom

   05.07.2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     37

   Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach
   i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej

   05.07.2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     38

   Przeprowadzenie egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (przypadki losowe)

   od 01.06
   do 16.06 2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     39

   Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów
   o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

   do 7 dni po ogłoszeniu wyników

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     40

   Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń 
   do sesji poprawkowej

   do 10 dni po ogłoszeniu wyników

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     41

   Przeprowadzenie egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym

   Część pisemna: 24.08.2021

   Część ustna:
    23.08 -24.08.2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

     42

   Powołanie przewodniczących   i członków zespołów egzaminacyjnych  do przeprowadzenia poprawkowych egzaminów maturalnych

   do 10.08.2021

   przewodniczący SZE
   (dyrektor szkoły)

    

    

    

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół nr 49 w Warszawie
   • ul. Lwa Tołstoja 2; 01-910 Warszawa
   • tel: +48 22 835 95 58 fax: +48 22 835 95 58
   • sekretariat@gorski.edu.pl
   • Rekrutacja : rekrutacja@gorski.edu.pl
   • admin@gorski.edu.pl
   • BIP: zs49.bip.um.warszawa.pl
   • e-PUAP: /ZSnr49Warszawa/domyslna
 • Media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych